Елементи на хистологията при рак на гърдата

Хистологичното изследване при рак на гърдата включва няколко елемента. Тук са дадени най-общи обяснения на различните фактори, които се вземат под внимание при определяне на следоперативното (адювантно) лечение.

Т-стадий: той отразява големината на тумора. Туморите с размер под 2 см са Т1, тези с размер от 2 до 5 см – Т2, над 5 см – Т3, а тези с прорастване в гръдната стена или кожата – Т4.

N-стадий: въвличане и брой въвлечени лимфни възли. Ако няма такива се поставя N0, ако са въвлечени между 1 и 4 възела – N1, между 4 и 10 – N2 и над 10 – N3. В последната група влизат и някои редки находки като въвлечени лимфни възли в надключичната ямка и от вътрешната страна на стернума.

М-стадий: отразява наличието или липсата на метастази: М0 – няма такива, М1 – има метастази.

Често тези три фактора се рапортуват заедно, например – туморът е T2N1M0.

Нека сега погледнем останалатите части на хистологичния репорт.

Вид на тумора. Обикновено са два основни вида – лобуларен или дуктален карцином (вторият е много по-чест).

Размер на тумора – в милиметри или сантиметри, обикновено се рапортува най-големия размер.

Степен (Grade) – често се означава с буквата G като стойностите са 1, 2 или 3. Степента се определя от това как изглеждат туморните клетки под микроскоп. Колкото е по-висока степента, толкова по-отдалечени са клетките от нормалните клетки на гърдата и най-общо туморът е по-агресивен. Степента сама по себе си има сравнително малко прогностично значение. Другите параметри като лимфните възли, Her2 статуса и размерът на тумора определят много повече прогнозата.

Ki67 – това е специфично оцветяване на микроскопските препарати, което показва каква пропорция от туморните клетки са в активно деление (пролиферираща фракция). Бихме искали тази пропорция да е под 14%, при тези случаи прогнозата е по-добра. Ki67 има истинско значение само при тумори с гранична прогноза, тоест, когато трябва да решим дали да дадем химиотерапия на пациент със сравнително малък тумор, който е, да речем, от граничната 2-ра степен. При ясно нискорискови или ясно високорискови тумори Ki67 не е истински необходим.

Естрогенни и прогестеронови рецептори. Те определят дали тумора е чувствителен на хормонална терапия. Тя има смисъл само ако туморът притежава едните или другите рецептори. При равни други условия, туморите с позитивни естрогенни и прогестеронови рецептори имат по-добра прогноза от тези с отрицателни рецептори.

Her2 статус. Her2 определя дали туморът е чувствителен на лекарството Херцептин. Като цяло Her2 позитивните тумори имат по-лоша прогноза от туморите, които са Her2-негативни.

Лимфоваскуларна инвазия. Намирането на туморни късчета в кръвоносните или лимфатичните съдове е неблагоприятен прогностичен фактор, дори когато те са напълно премахнати с операцията.

Въвличане на лимфните възли. Може би най-важният прогностичен фактор. Намирането на дори един въвлечен лимфен възел прави прогнозата значително по-лоша и като цяло е индикация и за химиотерапия, и за лъчетерапия у жени в сравнително добро общо състояние. Колкото повече лимфни възли са въвлечени, толкова прогнозата е по-лоша. Това не означава, че ако има въвлечени лимфни възли, пациентката непременно ще развие рецидив или метастази, а е просто идикация за по-агресивно лечение.

Резекционни линии. Това е разстоянието между ръба на парчето гърда, извадено от хирурга, до най-близко разположения тумор. Обикновено се измерва в милиметри. Целта на всяка операция е да се получат негативни резекционни линии – това намалява драматично шанса за рецидив.

Д-р Николай Недев, завеждащ клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник Младост

За автора - Д-р Николай Недев:

Д-р Николай Недев е водещ онколог, специалист по радиационна онкология и лъчетерапия. Има широки интереси във областта на модерната лъчетерапия, онкология и стереотактичната радиохирургия. Голяма част от богатия си опит е натрупал в чужбина. Д-р Недев е развил първата програма с модулиране на дозата /IMRT/ в Нова Зеландия, където 14 години оглавява едно от отделенията по радиационна онкология. От 2017 г. отново практикува в България като началник на отделението по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Онкологичен център.
 

%d bloggers like this: